Õppekava
Õppekava nimetus: Tugev persoonibränd seitsme nädalaga.

Õppekava kogumaht (sh. auditoorse, praktilise ja iseseisva töö ning grupicoachingute osakaal) – 100 akadeemist tundi

Auditoorse töö osakaal: 15 tundi
Praktilise töö osakaal: 15 tundi
Iseseisva töö osakaal: 70 tundi

Sissejuhatus

 • Tutvustus
 • ​Õpikeskkonna tutvustus
 • FB grupp
 • ​Sissejuhatus persoonibrändingusse

1. Sinu persoonibrändi eesmärk ja Sinu Miks

 • ​Sinu eesmärk
 • ​Sinu Miks
 • ​Harjutused
 • ​Kokkuvõte
 • ​Kodutööd
 • ​Raamatusoovitused

2. Sinu persoonibrändi DNA

 • ​Sinu tugevused
 • ​Sinu väärtused
 • ​Sinu kirg
 • ​Sinu stiil ja elustiil
 • Vooseisund
 • ​KKK
 • ​Kokkuvõte
 • ​Kodutööd
 • ​Raamatusoovitused

3. Sinu persoonibrändi väärtuspakkumine

 • Definitsioon
 • Milleks seda vaja
 • ​Mudelid
 • ​KKK
 • ​Kokkuvõte
 • ​Kodutööd
 • ​Raamatusoovitused

4. Sinu persoonibrändi sihtgrupp

 • Sissejuhatus
 • Persoona
 • N.U.K mudel
 • ​Näited
 • ​KKK
 • ​Kokkuvõte
 • ​Kodutööd
 • ​Raamatusoovitused

5. Sinu persoonibrändi lugu

 • Sissejuhatus
 • 3 lugude jutustamise mudelit
 • Näited
 • ​Kokkuvõte
 • Kodutööd
 • ​KKK
 • ​Raamatusoovitused

6. Sinu kanalid

 • Sotsiaalmeedia ülevaade
 • LinkedIn
 • ​Facebook
 • ​Instagram
 • ​Sotsiaalmeedia strateegia
 • ​Teised turunduskanalid
 • ​Kokkuvõte
 • ​KKK
 • ​Kodutööd
 • Raamatusoovitused

7. Sinu mõõdikud ja tegevusplaan

 • Mõõdikud
 • ​Tegevusplaan
 • ​Kokkuvõte
 • Raamatusoovitused
Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse pidaja on YourBrandUp OÜ, registrikood 14536112.

YourBrandUp OÜ korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.

Aadress: Pirita tee 26f, 12001 Tallinn, Eesti

KMKR nr EE102185959

AS LHV Pank: EE347700771003185808

BIC/SWIFT: LHVBEE22

GSM: +37253007551 

E-post: info@brandnimegasina.ee

Bränd nimega Sina koolitused toimivad aastaringselt, kuhu saab registreeruda onlines, et leida osalejale parim aeg koolitusest osavõtmiseks. Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad eesti keeles. Kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolitus toimuda ka mõnes muus keeles (inglise, vene või soome keeles). 

Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus, kursused. 

Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö, loovmeetod vm vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond

Bränd nimega Sina veebiakadeemia koolitused toimuvad veebipõhiselt. Kõik teised koolitused toimuvad kaasaegsetes koolitusklassides. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, pabertahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et erinevaid õppemeetodeid kasutada. Koolituspäeval pakutakse osalejatele kohvi, teed, vett ja suupisteid. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks.
Ettevõte või asutuse sisekoolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht) ja meili teel. Koolituse lõpus täidavad osalejad küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses.
YourBrandUp OÜ jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viivad lektorid on oma ala head asjatundjad, koolituskogemuse ning suurte erialaste kogemustega. Koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava õppekava juurde.

Olesija Saue on Goal Marketingi strateeg ja koolitaja. Tal on magistrikraad ja ta on üle 15 aasta jooksul konsulteerinud väga erinevaid ettevõtteid, tegelenud persoonibrändinguga ja B2B/B2C müügi ja turundusega. Tema eriliseks kireks on sotsiaalmeedia. Olesija aitab ettevõtetel sotsiaalmeedia abil oma eesmärke saavutada. Koolitajana on ta tegutsenud 10+ aastat.

Evelin Org omab üle 15 aasta kogemust müügis ja turunduses, eelkõige turismis, ent ka teistes valdkondades. Magistrikraad on tal turunduses ja juhtimises. Evelini viimane amet oli Sokos Hotels Tallinna müügi- ja turundusdirektor. Praegu tegeleb ta koolituste ja konsultatsioonidega oma ettevõttes Your Brand Up Studio, mis aitab väiksematel ja suurematel ettevõtetel õnnestuda müügis ja turunduses. Koolitajana on ta tegutsenud 10+ aastat.

Koolitajatega saad rohkem tutvuda:

www.olesijasaue.com

www.evelinorg.com

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. 

Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

Koolitustele on võimalik registreeruda saates registreerumissoovi meilile: info@brandnimegasina.ee

Peale registreerumissoovi saatmist saadab YourBrandUp OÜ registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele või veebiõppesse, kinnitades oma osalemist allkirjaga või e-mailiga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.

Õppekeskkond
Koolitus toimub Bränd nimega Sina veebiakadeemia veebikeskkonnas. Loengud on virtuaalsed ja osalejad saavad läbida endale sobival ajal ja tempos, ent ette antud orienteeruva ajagraafiku jooksul.
Kokku on seitse virtuaalset koolitusmoodulit, kodutööd antakse iga mooduli lõpuks ja need tuleb täita enne järgmise veebimooduli läbimist.
Koolitajad on valmistanud kursuseks ette elektroonilise õppematerjali igaks mooduliks. Õppemateralina kasutatakse ka raamatu “Bränd nimega Sina” elektroonilist ja täidetavat väljaannet.
Nii koolitusmaterjalid kui ja elektrooniline raamat on alla laetav iga mooduli juures ja seal ka mugavalt täidetav.
 
Nõuded koolituse lõpetamiseks 
Koolituse läbinu saab tunnnistuse koolituse läbimise kohta. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
 
Õpiväljundid
Koolitusprogrammi läbinu:
– saab aru, mida tähendab bränding ja persoonibränding;
– mõistab brändingu ja persoonibrändingu võimalusi ja olemust;  
– on sõnastanud oma eesmärgi ja valinud mõõdikud; 
– oskab kasutada teadlikku persoonibrändingut oma ettevõtte loomiseks, käive ja väärtuse kasvatamiseks, valdkonna vahetamiseks, uue töökoha leidmiseks või oma valdkonna arvamusliidriks saamiseks;
– saab aru, kuidas oma tugevusi kasutada ja sõnastada oma väärtuspakkumine;
– oskab jutustada oma lugu;
– on läbi mõelnud oma sihtgrupi;
– teab, kuidas valida edukaks brändinguks ja persoonibrändinguks sobivad kanalid;  
– saab aru sotsiaalmeedia olemusest ja võimalustest; 
– oskab kasutada sotsiaalmeedia turundamiseks kaasaegseid töövõtteid;
– tunneb sotsiaalmeedia turundamise sisulisi ja tehnilisi võimalusi;
– tunneb sotsiaalmeedia klientidega suhtlemise võimalusi;
– tunneb sotsiaalmeedia kehtivaid olulisemaid piiranguid;
– tunneb sotsiaalmeedia tehtavate tegevuste mõõtmise võimalusi;
– planeerib ja süstematiseerib turundustegevusi Facebookis, Instagramis, LinkedIn’is ja teistes kanalis;
– oskab end müüa ja turundada personaalselt ja autentselt;
– oskab eristuda konkurentidest;
– oskab leida sobivaid koostööpartnereid;
– teab, kuidas sisuturundus aitab brändi kasvatada ja enam arvamusliidriks saada; 
– on selgelt sõnastanud oma persoonibrändi; 
– paneb paika oma persoonibrändi strateegia ja teab kuidas seda ellu viia;
– saab konkreetse tegevusplaani, kuidas oma persoonibrändi teadlikult kujundada;
– on motiveeriud oma persoonibrändi arendama. 
 
Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. 

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Peale registreerumissoovi saamist väljastab YourBrandUp OÜ registreerunule meili teel arve. Arve väljastatakse peale piisava suurusega grupi komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul 7 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.

Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus. Sellekohase avaldusega palume pöörduda info@brandnimegasina.ee  

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on YourBrandUp OÜ -l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda info@brandnimegasina.ee . Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

YourBrandUp OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Vaidluste lahendamise kord

YourBrandUp OÜ ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

Hindamine ja tõend

Kõikidel soovijatel on võimalik saada enda läbitud õppe kohta tõend.

 
Tõendi saamiseks tuleb liikmel/õppijal vaadata läbi vähemalt 20 tundi õppematerjali. Tulemuse hindamiseks teevad koolitajad liikmega või liikmetega video teel suulise hindamise või asendab selle kirjalike küsimustega, millele liikmed peavad vastama.

Tõendi peale märgitakse:
1) õppija nimi ja isikukood
2) koolitaja nimi ja registrinumber
3) õppekava registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis
4) õppekava nimetus
5) koolituse toimumise aeg ja maht
6) tõendi väljaandmise koht ja kuupäev
7) tõendi number
8) koolitajate nimed allkirjadega

Tõendiga seotud küsimuste korral kirjutage info@brandnimegasina.ee